Regulamin

Dzień dobry!

Jeśli znajdujesz się w tym miejscu to znak, że chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu naszego sklepu. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie poniższy regulamin, który ma na celu przekazanie Ci wszystkich informacji związanych z funkcjonowaniem i realizacją zamówień w sklepie internetowym.

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.macmillan.pl prowadzony jest przez spółkę Macmillan Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 146 A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133203, NIP 527-22-56-489, wpisaną do Rejestru BDO pod numerem 000026445, kapitał zakładowy: 4 420 000,00 zł.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie zawarcia umowy, dostępnych formach płatności i dostawy, odstąpieniu od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail sklep@macmillan.pl.

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
zespół sklepu Macmillan

 1. Definicje

  Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
  3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://sklep.macmillan.pl/regulamin,
  4. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep.macmillan.pl,
  5. Sprzedawca – Macmillan Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305), al. Jerozolimskie 146a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000133203, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5272256489, wpisaną do Rejestru BDO pod numerem 000026445, kapitał zakładowy: 4 420 000,00 zł.
 2. Postanowienia wstępne
  1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
  2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
  3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
   1. dostęp do Internetu,
   2. standardowy system operacyjny,
   3. standardowa przeglądarka internetowa,
   4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
  4. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek może wpływać na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu należy je wyłączyć.
  5. Niektóre materiały zamieszczone w Sklepie, w zależności od formatu, wymagają użycia:
   1. Word (*.doc/*.docx): edytora tekstów Microsoft Word w wersji 2003,
   2. mp3: (plik muzyczny) jednego z popularnych programów muzycznych,
   3. PDF: plik programu Adobe Reader,
   4. ZIP: (plik skompresowany): narzędzi wbudowanych w Microsoft Windows od wersji 7 lub za pomocą darmowego programu dostępnego w Internecie.
  6. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
  7. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
  8. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną
  1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
  2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie, w ramach konta użytkownika w Sklepie, jak również w ramach konta użytkownika w platformie macmillan.pl.
  3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. Na koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Kupujący może również korzystać w ramach Sklepu ze swojego konta użytkownika w platformie macmillan.pl.
  4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto. Jeżeli Kupujący korzysta w ramach Sklepu ze swojego konta użytkownika w serwisie Macmillan.pl, nie dochodzi do zawarcia dodatkowej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  5. Umowę o prowadzenie konta w Sklepie może również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Sprzedawca, jeżeli Kupujący korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Kupujący:
   1. korzysta ze Sklepu w sposób zaburzający funkcjonowanie Sklepu,
   2. korzysta ze Sklepu w sposób utrudniający korzystanie ze Sklepu innym użytkownikom,
   3. podał w koncie nieprawdziwe dane osobowe,
   4. przesyła za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawne, w szczególności treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści.
  6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu
  7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
  8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
  9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@macmillan.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 4. Składanie zamówienia
  1. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość albo jako zarejestrowany klient.
  2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie lub konto w platformie macmillan.pl. Kupujący może założyć konto w Sklepie z poziomu zakładki „Załóż konto”.
  3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
   1. dodać interesujące Kupującego produkty do koszyka,
   2. przejść do widoku koszyka,
   3. wybrać metodę transportu, typ płatności oraz typ dokumentu stanowiącego dowód zakupu oraz podać kod rabatowy, jeżeli Kupujący takowy posiada, a następnie kliknąć w przycisk „Dalej”,
   4. zalogować się do swojego konta w Sklepie albo skorzystać z opcji zakupów bez logowania,
   5. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,
   6. zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności sklepu i zaakceptować postanowienia tych dokumentów (akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędne do złożenia zamówienia),
   7. kliknąć w przycisk finalizujący zamówienie.
  4. Jeżeli Kupujący wybrał płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem lub umowę o dostarczenie treści cyfrowych objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
  5. Jeżeli Kupujący wybrał płatność inną niż płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie mu wyświetlona strona z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem lub umowę o dostarczenie treści cyfrowych objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
  6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe.
  7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.
  8. Faktury i paragony wysyłane są w paczce wraz z zamówionymi produktami. W przypadku zamówień produktów elektronicznych (aplikacje na urządzenia mobilne, kody dostępu do zasobów online) dokument sprzedaży (faktura lub paragon) wysyłany jest pocztą elektroniczną na adres mailowy podany podczas składania zamówienia.
  9. W przypadku sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej rejestrowanej za pomocą kasy fiskalnej (brak numeru NIP w zamówieniu) Sklep wystawia paragony fiskalne i wysyła Kupującemu razem z towarem. Kupujący może zwrócić się o wystawienie faktury do paragonu w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła dostawa towaru lub wykonanie usługi. Wówczas Kupujący odsyła na adres Sklepu wcześniej wystawiony paragon fiskalny lub inny dowód potwierdzający fakt dokonania zakupu towarów bądź usług, np. potwierdzenie zapłaty kartą płatniczą, i na wskazany adres otrzymuje fakturę.
  10. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest automatycznie jeden dokument sprzedaży (paragon albo faktura), zgodny z zamówieniem.
 5. Formy dostawy i metody płatności
  1. Zamówione produkty fizyczne zostaną Kupującemu dostarczone w sposób wybrany przez Kupującego na etapie składania zamówienia. Dostępne formy dostawy wraz z ich kosztami prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
  2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że co innego wynika z informacji prezentowanych w Sklepie.
  3. Koszt dostawy prezentowany jest Kupującemu na etapie składania zamówienia. Sposoby i koszty dostępnych metod dostawy znajdują się po adresem https://sklep.macmillan.pl/cennik- dostawy.
  4. W Sklepie dostępne są następujące metody płatności za zamówienie:
   1. płatność za pobraniem,
   2. płatność on-line.
  5. Operatorem płatności on-line jest PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będącą dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 6. Realizacja zamówienia
  1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
  2. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przekazania paczki z zamówieniem przewoźnikowi realizującemu dostawę zamówienia do Kupującego. W przypadku treści cyfrowych zamówienia uważa się za zrealizowane z chwilą wysyłki do Kupującego wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu oraz korzystania z zamówionych treści cyfrowych.
  3. Zamówienia, których przedmiotem są produkty fizyczne realizowane są w ciągu 7 dni roboczych od zawarcia umowy. Zamówienia, których przedmiotem są treści cyfrowe realizowane są niezwłocznie po zawarciu umowy.
  4. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.
 7. Odstąpienie Konsumenta od umowy
  1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
   1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
   2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
   1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
  4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem https://sklep.macmillan.pl/odstapienie, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. Adres korespondencyjny w związku z odstąpieniem od umowy jest następujący: Loxxess Polska Sp. z o.o Ołtarzew, ul. Poznańska 251, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Na ten adres powinny być przesyłane oświadczenia o odstąpieniu od umowy składane w formie papierowej oraz przesyłki zawierające zwracane produkty.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  9. Jeżeli Konsument odstępuje od umowy w części, Konsumentowi przysługuje zwrot jedynie części kosztów dostawy dotyczących rzeczy objętej odstąpieniem od umowy. Ust. 8 powyżej stosuje się odpowiednio.
  10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  11. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek „za pobraniem”.
  12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Odpowiedzialność za wady
  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
  3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
  4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
  5. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego pod https://sklep.macmillan.pl/zwrot-reklamacja, jednak nie jest to obowiązkowe.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 9. Dane osobowe i pliki cookies
  1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://www.macmillan.pl/polityka-prywatnosci-macmillan
 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
  2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
   1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
   2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
   3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
  4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 11. Pozostałe postanowienia
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
  3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
  4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 lutego 2019 r.
  5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Załączniki do regulaminu

Poprzednie wersje regulaminu

Pusty koszyk produkty symbol Błąd podczas dodawania produktu do porównania Produkt "xProductName" został dodany poprawnie do porównania Błąd podczas usuwania produktu z porównania Produkt "xProductName" został poprawnie usunięty z porównania Produkt "xProductName" został poprawnie dodany do ulubionych Błąd podczas dodawania produktu do ulubionych Produkt "xProductName" już istnieje w ulubionych Błąd Nie dodano produktu do porównania - można dodać maksymalnie xLimit produkty. Zapytaj o produkt Produkt został poprawnie dodany do koszyka Pokaż różnice Ukryj różnice Produkty z porównania zostały poprawnie dodane do ulubionych Wystąpił błąd podczas dodawania produktów z porównania do ulubionych Potwierdzenie usuwania Czy jesteś pewny że chcesz usunąć tego nabywcę? Czy jesteś pewny że chcesz usunąć tego odbiorcę? Produkt "xProductName" został poprawnie usunięty z porównania Błąd podczas usuwania produktu z porównania Czy na pewno chcesz przenieść wszystkie produkty z ulubionych do koszyka? All products from favourite will be removed from favourites and new cart will be created Nie Tak Musisz być zalogowany, aby korzystać z ulubionych Produkt usunięty z koszyka Potwierdzenie Czy na pewno chcesz usunąć ten koszyk? Powiadom mnie kiedy produkt będzie dostępny Zadzwoń żeby poznać cenę Produkt archiwalny produkt produktów Czy jesteś pewny? Wystąpił błąd podczas dodawania produktu do koszyka Wystąpił błąd podczas weryfikowania zamówienia Potwierdzenie złożenia zamówienia rozumiem