Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.macmillan.pl prowadzony jest przez spółkę Macmillan Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 146 A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133203, NIP 527-22-56-489.

§ 1
Wprowadzenie


1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu (zdefiniowanego w § 2 poniżej) oraz prawa i obowiązki Sklepu. Akceptacja regulaminu jest niezbędna do złożenia zamówienia.
2. Kontakt z administratorem może nastąpić korespondencyjnie na adres Usługodawcy (zdefiniowany w § 2 poniżej) lub pocztą e-mail na adres: sklep@macmillan.pl
3. Usługi Sklepu są świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1422).

§ 2
Definicje


Następujące wyrazy pisane w regulaminie wielką literą, będą miały znaczenie nadane im poniżej:
1. Administrator – administratorem Sklepu jest Usługodawca;
2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba prawna i jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie i otrzymała automatyczne potwierdzenie, że zamówienie zostało przyjęte przez system;
3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4. Produkty – wszelkie produkty, jakie mogą być zamówione za pośrednictwem Sklepu;
5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.macmillan.pl prowadzony przez Usługodawcę;
6. Regulamin – niniejszy regulamin;
7. Usługodawca – Macmillan Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 146 A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133203, NIP 527-22-56-489.


§ 3
Wymagania techniczne


1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:

a. Posiadanie urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne, w tym komputera stacjonarnego, komputera przenośnego, tabletu;
b. Dostęp do sieci Internet;
c. Adres poczty e-mail;
d. Przeglądarka internetowa:
I. IE wersja 9 lub nowsza,
II. Firefox wersja 27 lub nowsza,
III. Opera wersja 22 lub nowsza,
IV. Chrome 35,
V. Safari 5.1.7;
e. Ekran o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.

2. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek może wpływać poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu należy je wyłączyć.
3. Niektóre materiały zamieszczone w Sklepie, w zależności od formatu, wymagają użycia:

a. Word (*.doc/*.docx): edytora tekstów Microsoft Word w wersji 2003;
b. mp3: (plik muzyczny) jednego z popularnych programów muzycznych;
c. PDF: Plik programu Adobe Reader
d. ZIP: (plik skompresowany): narzędzi wbudowanych w Microsoft Windows od wersji 7 lub za pomocą darmowego programu dostępnego w Internecie.


§ 4
Dostęp do Sklepu


1. Złożenie zamówienia Produktów wymaga jedynie wypełnienia i zaakceptowania formularza zamówienia. Logowanie nie jest wymagane.
2. Klienci (nauczyciele) posiadający aktywne i zweryfikowane konto w serwisie www.macmillan.pl mogą podczas składania zamówienia zalogować się do Sklepu, używając nazwy użytkownika i hasła używanych podczas logowania się do serwisu www.macmillan.pl. Logowanie do Sklepu nie powoduje zawarcia nowej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a następuje w ramach umowy z Usługodawcą zawartej z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego podczas tworzenia konta Klienta w serwisie www.macmillan.pl. Wskazana umowa została zawarta na czas nieoznaczony, nie został zastrzeżony minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy, zaś każdej ze Stron ww. umowy przysługuje możliwość jej rozwiązania z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. W razie złamania postanowień niniejszego Regulaminu przez jedną ze Stron drugiej stronie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o wypowiedzeniu należy przesłać na adres listowny Usługodawcy lub na adres elektroniczny: sklep@macmillan.pl. Klient jest zobowiązany przestrzegać prawa. Nie wolno korzystać ze Sklepu w sposób niezgodny z prawem.


§ 5
Działalność Sklepu


1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są nowe. Ceny Produktów wskazane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT należny w wysokości na dzień zawarcia umowy sprzedaży), o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, oraz wyrażone są w walucie polskiej.
2. Sklep umożliwia zamawianie Produktów 24 godziny na dobę, z wyłączeniem okresów przerw technicznych i konserwacyjnych.
3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili złożenia zamówienia (w przypadku opcji wysyłki za pobraniem) lub po dokonaniu przedpłaty za pośrednictwem systemów obsługiwanych przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w pozostałych przypadkach).
4. Terminy i sposoby zapłaty:
a. Przedpłata – płatność przed wysłaniem przesyłki, po złożeniu zamówienia za pośrednictwem systemów obsługiwanych przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Klienta kwotą należności.
b. Za pobraniem – płatność gotówką przy odbiorze przesyłki.
5. Sklep dostarcza Produkty wyłącznie na terenie Polski. Wysyłka Produktów do Klienta następuje w terminie do 5 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży w sposób i na adres wskazany w formularzu zamówienia (z wyłączeniem towarów online).
6. Towary online oraz aplikacje na urządzenia mobilne można zakupić jedynie po dokonaniu przedpłaty PayU – Sklep dostarcza kody na podany w zamówieniu adres mailowy po sfinalizowaniu płatności i obciążeniu klienta kwotą należności. Razem z kodem wysyłana jest instrukcja instalacji kodu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu kodów online spowodowane błędnym adresem e-mailowym podanym przez Klienta.
7. Czas dostawy Produktów zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i wynosi od 1-5 dni roboczych od dnia wysyłki Produktów przez Sklep (z wyłączeniem Poczty Polskiej, gdzie termin dostawy może być dłuższy).
8. Dostępne sposoby i koszty dostawy:

a. Poczta Polska – przesyłka – waga do 1 kg – 9,90 zł
b. Poczta Polska – przesyłka – waga powyżej 1 kg do 30 kg – 12,90 zł
c. Przesyłka kurierska GLS PayU waga do 30 kg – 14,90 zł
d. Przesyłka kurierska pobranie – waga do 30 kg – 17,90
e. Paczka w Ruchu MINI PayU– waga do 2 kg – 4,90 zł
f. Paczka w Ruchu Standard PayU – waga do 20 kg – 5,90 zł
g. Paczka w Ruchu MINI pobranie – waga do 2 kg – 6,50zł
h. Paczka w Ruchu Standard pobranie – waga do 20 kg – 7,50 zł.

Usługodawca pokrywa koszty dostawy przy zamówieniach na kwoty minimum:
a. 149,00 zł – przesyłka kurierska GLS lub Poczty Polskiej
b. 50,00 zł – serwis Paczka w Ruchu

9. Faktury i paragony wysyłane są w paczce wraz z zamówionymi Produktami; w przypadku zamówień produktów elektronicznych (aplikacje na urządzenia mobilne, kody dostępu do zasobów online) dokument sprzedaży (faktura lub paragon) wysyłany jest pocztą elektroniczną na adres mailowy podany podczas składania zamówienia.
10. W przypadku sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej rejestrowanej za pomocą kasy fiskalnej (brak numeru NIP w zamówieniu) Sklep wystawia paragony fiskalne i wysyła Klientowi razem z towarem. Klient indywidualny może zwrócić się o wystawienie faktury do paragonu w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła dostawa towaru lub wykonanie usługi. Wówczas Klient odsyła na adres Sklepu wcześniej wystawiony paragon fiskalny lub inny dowód potwierdzający fakt dokonania zakupu towarów bądź usług, np. potwierdzenie zapłaty kartą płatniczą, i na wskazany adres otrzymuje fakturę.
11. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest automatycznie jeden dokument sprzedaży (paragon lub faktura), zgodny z zamówieniem.
12. Klient może zrezygnować z całości zamówienia do czasu spakowania i wysłania przesyłki. Zwrot należności za zamówienie opłacone z góry nastąpi w ciągu 7 dni od daty jego anulowania, przez system PayU.
13. Rezygnacji można dokonywać tylko pisemnie pocztą e-mail na adres sklep@macmillan.pl.
14. Nie ma możliwości dokonywania zmian w zamówieniach przesłanych do systemu Sklepu. Można je anulować i złożyć drugie poprawione.
15. Towary źle zamówione przez Klienta nie podlegają reklamacji i wymianie, a jedynie zwrotowi w ramach odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Należy złożyć ponowne zamówienie na właściwy towar.
16. W przypadku, gdy zamówienie jest niekompletne lub zawiera nieprawidłowe dane, Usługodawca zastrzega sobie prawo do uprzedniej weryfikacji zamówienia poprzez kontakt z Klientem. Realizacja takiego zamówienia zostaje wstrzymana do czasu uzupełnienia lub zmiany zamówienia przez Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.
17. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia o zaistniałej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.
18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień w stosunku do Klientów niewykonujących lub naruszających Regulamin.


§ 6
Własność intelektualna


1. Sklep oraz Produkty, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Sklepie, podlegają ochronie, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o prawie własności przemysłowej (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1410) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 Nr 128, poz. 1402 ze zm).
2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Sklepie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Usługodawca prezentuje w Sklepie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Sklepie, Klienci nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
4. Bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy Klienci mogą korzystać ze Sklepu wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest modyfikowanie, zarobkowe zwielokrotnianie, blokowanie, publiczne odtwarzanie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Sklepu lub jego części, z wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Punkt niniejszy dotyczy również utworów i baz danych zamieszczonych w Sklepie.


§ 7
Dane osobowe


1. Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do korzystania ze Sklepu.
2. Usługodawca zapewnia Klientowi realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, aktualizowania i usuwania.
3. Dane osobowe Klienta, o ile wyrazi na to zgodę, mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do przesyłania mu drogą elektroniczną na adres e-mail informacji reklamowych i promocyjnych, a także w innych celach marketingowych związanych z działalnością Usługodawcy.
4. Usługodawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Klientów, a zbiór danych osobowych Klientów został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Usługodawca oświadcza, że podjął środki zabezpieczające zbiór danych o których mowa w art. 36-39 oraz spełnia wymagania określone w przepisach o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.)


§ 8
Pliki cookies


1. Sklep może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka, tj. pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika), które służą identyfikacji przeglądarki oraz przechowywania informacji o procesie logowania podczas korzystania ze Sklepu. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.
2. Sklep korzysta także z Google Analytics – usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics używa cookies w celu umożliwienia Sklepowi przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania ze Sklepu przez użytkownika (łącznie z jego adresem IP) będą przekazywane Google i przechowywane przez tę formę na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania ze Sklepu przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Firma Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu.
3. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych w Sklepie.


§ 9
Prawo odstąpienia od umowy


1. Na podstawie art. 27 ustawy powołanej w § 11 ust. 2 lit. b) Konsumentom przysługuje tzw. prawo do namysłu polegające na możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do kodów online przesyłanych automatycznie po dokonaniu płatności PayU na wskazany w zamówieniu adres e-mailowy oraz do Produktów, takich jak nagrania dźwiękowe, nagrania wizualne albo programy komputerowe, dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
3. W pozostałym – niewskazanym w punkcie 2 powyżej – zakresie Konsument zachowuje powyższe prawo. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny Konsument powinien złożyć Usługodawcy na piśmie (przykładowo korzystając ze wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) lub pocztą e-mail na adres Sklep@macmillan.pl oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, przesyłając je na adres: sklep@macmillan.pl oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, przesyłając je na adres:

Loxxess Polska Sp. z o.o.
Ołtarzew, ul. Poznańska 251
05-850 Ożarów Mazowiecki

w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z Produktem. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
4. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Jednakże, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, zatem zostaną zwrócone koszty dostarczenia towaru do wysokości opłaty przesyłki pocztowej ekonomicznej.
6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument w pierwotnej transakcji (chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami): przez PayU lub przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta w przesłanym oświadczeniu lub e-mailu.
7. Konsument ma obowiązek na swój koszt zwrócić Produkt Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Przedmiotu przed jego upływem. Konsument jest zobowiązany ponieść tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w szczególności koszty przesyłki lub transportu. Produkty dostępne w Sklepie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą lub kurierem (Sklep nie przyjmuje przesyłek „Za pobraniem”).
8. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


§ 10
Odpowiedzialność Usługodawcy za zgodność
Produktów z umową. Procedura reklamacyjna


1. Usługobiorca ma obowiązek dostarczyć Produkty bez wad wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi Produktu będącymi w jego posiadaniu.
2. Usługodawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego, przez okres 2 lat od wydania Produktu Klientowi.
3. Przed odbiorem przesyłki Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W razie wykrycia uszkodzenia przy odbiorze przesyłki Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące wad Produktów należy zgłaszać Usługodawcy listownie wraz z reklamowanym Produktem na adres:

Loxxess Polska Sp. z o.o.
Ołtarzew, ul. Poznańska 251
05-850 Ożarów Mazowiecki

z dopiskiem: „Reklamacja”. Kontakt w sprawie reklamacji, m.in. kodów aktywacyjnych i online: drogą elektroniczną na adres: : helpdesk@macmillan.pl lub sklep@macmillan.pl lub telefonicznie w dni robocze w godzinach: 8:30 – 15:30 pod numer: 22 321 19 17 (koszt połączenia według taryfy operatora).
5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko Klienta, jego dane kontaktowe (numer telefonu i adres mailowy) oraz zwięzłe przedstawienie problemu. Reklamacja dotycząca wady Produktu powinna zostać dołączona do zwracanego Produktu i powinna dodatkowo zawierać wskazanie numeru dokumentu sprzedaży oraz oczekiwania Klienta dotyczące sposobu realizacji zobowiązań (przykładowo korzystając ze wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). Jeżeli informacje zawarte w reklamacji będą niewystarczające, Usługodawca niezwłocznie wystąpi o ich uzupełnienie. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Usługodawca.
6. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
7. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać Usługodawcy droga elektroniczną na adres: helpdesk@macmillan.pl lub listownie na adres: Al. Jerozolimskie 146 A, 02-305 Warszawa z dopiskiem: „Dla administratora sklepu internetowego”.
8. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, których dane teleadresowe wskazane są pod adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do polubownego trybu rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


§ 11
Postanowienia końcowe


1. Usługodawca nie jest związany żadnym z kodeksów dobrych praktyk, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności:
a. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1422);
b. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827);
c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014 poz. 121).
3. Usługodawca zobowiązuje się poinformować Klientów o zamierzonej zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, przesyłając tekst jednolity nowego regulaminu na adres e-mail Klientów zalogowanych, a także na stronie www.sklep.macmillan.pl.
4. Regulamin jest dostępny w formacie PDF pod następującym adresem www.sklep.macmillan.pl/regulamin-sklepu.
5. Regulamin obowiązuje w stosunku do wszystkich umów sprzedaży zawartych od dnia 1 sierpnia 2017 r.


Zalączniki do regulaminu

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Załącznik nr 2 do Regulaminu: Reklamacja/zwrot towaru

 


 

Regulamin z dnia 07.09.2016, ważny do 01.08.2017

Pusty koszyk produkty symbol Błąd podczas dodawania produktu do porównania Produkt "xProductName" został dodany poprawnie do porównania Błąd podczas usuwania produktu z porównania Produkt "xProductName" został poprawnie usunięty z porównania Produkt "xProductName" został poprawnie dodany do ulubionych Błąd podczas dodawania produktu do ulubionych Produkt "xProductName" już istnieje w ulubionych Błąd Nie dodano produktu do porównania - można dodać maksymalnie xLimit produkty. Zapytaj o produkt Produkt został poprawnie dodany do koszyka Pokaż różnice Ukryj różnice Produkty z porównania zostały poprawnie dodane do ulubionych Wystąpił błąd podczas dodawania produktów z porównania do ulubionych Potwierdzenie usuwania Czy jesteś pewny że chcesz usunąć tego nabywcę? Czy jesteś pewny że chcesz usunąć tego odbiorcę? Produkt "xProductName" został poprawnie usunięty z porównania Błąd podczas usuwania produktu z porównania Czy na pewno chcesz przenieść wszystkie produkty z ulubionych do koszyka? All products from favourite will be removed from favourites and new cart will be created Nie Tak Musisz być zalogowany, aby korzystać z ulubionych Produkt usunięty z koszyka Potwierdzenie Czy na pewno chcesz usunąć ten koszyk? Powiadom mnie kiedy produkt będzie dostępny Zadzwoń żeby poznać cenę Produkt archiwalny produkt produktów Czy jesteś pewny? Wystąpił błąd podczas dodawania produktu do koszyka Wystąpił błąd podczas weryfikowania zamówienia Potwierdzenie złożenia zamówienia rozumiem